Uzależnienia

Zachowania nałogowe

to wszystkie szkodzące człowiekowi działania podejmowane w celu poprawy nastroju lub stłumienia przykrych uczuć.
Uzależnienie to silna, nabyta potrzeba używania substancji  psychoaktywnej (alkohol, narkotyki, leki, nikotyna) albo wykonywania jakiejś czynności (hazard, seks, praca, robienie zakupów, nadmierne korzystanie z komputera i internetu). Pojawia się okresowo lub towarzyszy stale. Stając się koniecznością czyli przymusem utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie i przyczynia się do wielu szkód.

Dowiedz się więcej na temat uzależnienia.

W Pracowni prowadzimy :

Diagnostykę

Terapię uzależnienia od

  • alkoholu
  • narkotyków
  • leków
  • nikotyny
  • hazardu
  • pracy
  • seksu
  • nałogowego używania komputera i internetu

Programy ograniczania picia

♦ Terapię dla członków rodzin osób uzależnionych

  • interwencje kryzysowe

Diagnoza

to rozpoznanie objawów problemu, określenie aktualnego stanu pacjenta i wyznaczenie metod i sposobów niezbędnych do uzyskania poprawy samopoczucia i codziennego funkcjonowania.

Terapia uzależnień

to cykl spotkań pacjenta z terapeutą zmierzający do rezygnacji z używania substancji psychoaktywnych  lub nałogowych zachowań. Terapia prowadzona jest na etapie podstawowym i pogłębionym w formie spotkań indywidualnych i grupowych

Terapia podstawowa

Jej istotą jest uzyskanie przez pacjenta  wiedzy nt uzależnienia, uznanie go jako swojej choroby, dostrzeżenie związku między częścią problemów życiowych a korzystaniem z używki, wzmocnienie motywacji i pozyskanie skutecznych sposobów umożliwiających utrzymywanie abstynencji.

Terapia pogłębiona

Ma charakter zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb pacjenta.  Celem leczenia jest rozpoznanie źródeł uzależnienia, analiza czynników wywołujących nawroty choroby i dobór środków zaradczych, zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, zwiększenie umiejętności interpersonalnych, nauka rozwiązywania problemów  i korzystania ze wsparcia otoczenia.

Maratony zapobiegające nawrotom, treningi i warsztaty umiejętności  przydatne w trzeźwieniu.

Są formami oddziaływań terapeutycznych skierowanymi do osób, dłużej utrzymujących abstynencję, zainteresowanych wzmocnieniem swoich zasobów w trzeźwieniu.

W praktycznej formie ćwiczeń,na tle grupy,  pozwalają zobaczyć efekty dotychczasowych działań, pozwalają na utrwalenie wiedzy wcześniej zdobytej podczas terapii. Zwiększają motywację do dalszej pracy nad sobą. Dostarczają nowych umiejętności i  sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających abstynencji.

Program ograniczania picia dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie

Picie ryzykowne i szkodliwe  to takie sposoby korzystania z alkoholu, w których dochodzi do przekraczania  bezpiecznych norm spożycia, co  może prowadzić do wystąpienia negatywnych konsekwencji.

Jeżeli rozpoznanie, dokonane przy pomocy metod diagnostycznych, wskazuje na picie ryzykowne lub szkodliwe polecamy udział w programie terapeutycznym, którego celem jest zmiana obecnego stylu picia poprzez ograniczenie lub zaprzestanie spożywania alkoholu.

Terapia rodzin

to system działań polegający na współpracy terapeuty i osób doświadczającymi destrukcyjnych zachowań ze strony swoich bliskich (np: uzależnionych, stosujących przemoc). Celem sojuszu terapeutycznego jest wyeliminowanie niekorzystnych sposobów dostosowania się do trudnej sytuacji życiowej  i zastąpienie ich nowymi bardziej satysfakcjonującymi.

Interwencja kryzysowa

Seria spotkań rodziny z terapeutą zmierzająca do zmotywowania uzależnionego członka rodziny do podjęcia leczenia.