„Poprzez wartości i uczucia”

Grupą docelową jest młodzież szkolna ze starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.Naczelnym  celem programu jest zapobieganie zachowaniom i postawom szkodliwym dla młodego człowieka i jego otoczenia. Cel ten osiągany jest poprzez wskazywanie młodzieży narzędzi służących do podejmowania decyzji  ułatwiających realizację celów, krytycznego oceniania rzeczywistości, rozpoznawania swoich potrzeb i uczuć, budowania pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowaniu postaw i wartości. Program zakłada, że wyposażenie młodych ludzi w ww. narzędzia i umiejętność posługiwania się nimi, uczy samodzielnego myślenia, a tym samym dokonywania zdrowych wyborów i brania za nie odpowiedzialności. Cykl zajęć prowokując do analiz i dyskusji uczy otwartego wyrażania swoich poglądów, brania pod uwagę kontrargumentów, obrony swoich przekonań,  poszukiwania własnych rozwiązań, a tym samym zwiększa odporność  uczestników zajęć na presje rówieśniczą i jej negatywny wpływ.

Wybrane tematy dyskusyjne:

  1. Czy narkotyki rozwiązują nasze problemy?
  2. Partnerstwo, przyjaźń, miłość i seks.
  3. Co nas różni od rodziców? Jak się z nimi komunikować?
  4. Moje atuty, moje słabości.
  5. Fantazje, marzenia, plany – mój wpływ na przyszłość.
  6. Agresja i przemoc w szkole, w domu, na osiedlu.
  7. Trudne sytuacje – jak sobie z nimi radzić, czy prosić o pomoc?